Czołem Mobilku!
Kontakt: (+48) 665 22 33 22

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego ChlopakiNiePlaca.PL

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki korzystania ze SklepuInternetowego ChlopakiNiePlaca.PL (zwanego dalej „Sklepem”) zajmującego się sprzedażą artykułów motoryzacyjnych.

2. Właścicielem Sklepu jest Pracownia Synergii Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Niepodległości 245 lok. 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000462072, NIP: 5252555467, Regon: 146703040, telefon: +48 665223322, mail: biuro@chlopakinieplaca.pl (zwana dalej „Sprzedającym”).

3. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski i poza jej granicami.

§ 2 Rejestracja klienta, przyjęcie i realizacje zamówienia

1. Zamówienie może być złożone przez:

a. pełnoletnią osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych (w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest uprzednia zgoda rodzica lub opiekuna);

b. osobę fizyczną w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, osobę prawną lub jednostkę nie posiadającą osobowości prawnej reprezentowaną przez umocowane do tego osoby zwanych dalej łącznie „Nabywcą”.

2. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie „formularza zamówienia” znajdującego się na stronie internetowej Sklepu (www.chlopakinieplaca.pl). W celu realizacji zamówienia „formularz zamówienia” powinien być wypełniony zgodnie ze stanem faktycznym i wszystkie jego pola powinny zostać uzupełnione.

3. Złożenie zamówienia w Sklepie jest możliwe jedynie po uprzednim zapoznaniu się przez Nabywcę z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowaniu jego postanowień.

4. Nabywca może złożyć zamówienie jako gość, bez konieczności zakładania konta na stronie

5. Nabywca może złożyć zamówienie po uprzednim założeniu swojego konta na stronie Sklepu, aby w przyszłości móc szybciej i wygodniej dokonywać następnych zamówień.

6. Ceny podane na stronie Sklepu są cenami brutto (to jest zawierają podatek VAT).

7. Realizacja zamówień dokonanych w Sklepie odbywa się według wyboru Nabywcy wyłącznie poprzez: odbiór osobisty, Pocztę Polską: przesyłka priorytetowa lub przesyłkę ekonomiczną, firmy kurierskie: DPD, K-EX, FedEx oraz odbiór z punktu: Paczkomaty InPost. Koszty transportu i ewentualne koszty dodatkowe zostaną wyraźnie wskazane w toku składania zamówienia

8. Towar jest wysyłany do Nabywcy niezwłocznie po dokonaniu przez niego zapłaty całej należnej kwoty. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego o numerze: 28 1140 2004 0000 3602 7442 1004 (dane do przelewu są widoczne w zakładce „Kontakt” na stronie Sklepu).

9. Nabywca dokonuje zapłaty wedle swojego wyboru wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego przelewu bankowego albo systemu Dotpay.pl.

10. Terminy realizacji zamówień wynoszą od 2-5 dni roboczych w zależności od wybranej przez Nabywcę opcji wysyłki.

11. Każda transakcja będzie potwierdzana FAKTURĄ VAT przesyłaną do Nabywcy wraz z zamówionym towarem.

12. Odwołanie zamówienia jest możliwe za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie do chwili nadania przesyłki z zamówionym towarem do Nabywcy.

§ 3 Odstąpienie od umowy przez konsumentów

1. Nabywca będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy kupna produktów oferowanych przez Sklep Internetowy ChlopakiNiePlaca.PL w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Pouczenie o możliwości odstąpienia od umowy przez Nabywcę będącego konsumentem stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Nabywca będący konsumentem wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Nabywcę będącego konsumentem weszła w posiadanie rzeczy.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Nabywca będący konsumentem musi poinformować sklep działający pod adresem: www.ChłopakiNiePłacą.PL, prowadzony przez Pracownię Synergii Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Niepodległości 245 lok. 17, telefon: +48 665223322, e-mail: biuro@chlopakinieplaca.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną na wyżej wskazany adres.

4. Nabywca może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Nabywca będący konsumentem może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na stronie internetowej Sprzedającego www.ChłopakiNiePłacą.PL. W przypadku skorzystania z tej możliwości, Sprzedający prześle niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Nabywca będący konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Nabywcy będącego konsumentem prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedający zwraca Nabywcy będącemu konsumentem wszystkie otrzymane od Nabywcy będącego konsumentem płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Nabywcę będącego konsumentem sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Nabywcy będącego konsumentem o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Nabywcę będącego konsumentem użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Nabywca będący konsumentem wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Nabywca będący konsumentem nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia przez Nabywcę będącego konsumentem dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi

7. Nabywca będący konsumentem odeśle lub przekaże Sprzedającemu rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Nabywca będący konsumentem poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Nabywca będący konsumentem odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

8. Nabywca będący konsumentem będzie musiał bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

9. Nabywca będący konsumentem odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z

korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy

10. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji. W przypadku, gdy do jest to niezbędne do oceny zasadności reklamacji, wraz z reklamacją z powodu niezgodności towaru ze złożonym zamówieniem należy przesłać na adres Sprzedającego towar z załączonym opisem zastrzeżeń.

§ 3 Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

1. Sprzedający jest administratorem danych osobowych Nabywców będących osobami fizycznymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

2. Sprzedający chroni dane osobowe Nabywców będących osobami fizycznymi i przetwarza je

wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy i korzystania ze Sklepu. Komunikacja między komputerem Nabywcy a serwerem Sklepu w trakcie zbierania danych Nabywcy jest zaszyfrowana przy użyciu protokołu SSL [Secure Socket Layer]. Dodatkowo bazy danych Sprzedającego są odpowiednio zabezpieczone przed dostępem dla osób trzecich.

3. Nabywcy będącemu osobą fizyczną przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych wraz z prawem ich aktualizacji.

4. Sprzedający może przetwarzać dane osobowe Nabywcy w celach marketingowych lub reklamowych, w tym do celów przesyłania informacji handlowych, za zgodą Nabywcy wyrażoną poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w systemie. Sprzedający nie będzie wykorzystywać danych osobowych Nabywców w celach innych, niż opisane w niniejszym Regulaminie.

5. Nabywca może wyrazić zgodę na przechowywanie na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies). Szczegółowe dane o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików cookies oraz możliwości określenia przez Nabywcę warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tych informacji za pomocą ustawień przeglądarki internetowej zawarte są w Polityce Prywatności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

2. Zmiany Regulaminu podlegają ogłoszeniu na stronie internetowej i wiążą Klienta pod warunkiem, że został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy lub nie zlikwidował swojego konta. Zmiany regulaminu nie wpływają na prawa i obowiązki klienta w zakresie zamówień złożonych przed dniem ich wejścia w życie.

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Szanujemy prywatność naszych Nabywców.

Załącznik nr 1 do REGULAMINU

Polityka Prywatności

Szanujemy prywatność naszych Nabywców.

Niniejszy dokument przedstawia zasady ochrony prywatności obowiązujące w Sklepie Internetowym ChlopakiNiePlaca.PL:

I Zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych Użytkowników

1. Administratorem danych osobowych Sklepu jest Pracownia Synergii Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Niepodległości 245 lok. 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000462072, NIP: 5252555467, Regon: 146703040.

2. Klienci Sklepu podlegają ochronie wynikającej z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm), ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz.U. nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) oraz innych ustaw.

3. Korzystając z usług Sklepu Nabywcy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (to jest ich zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie) w zakresie niezbędnym do wykonania przez Sklep złożonego zamówienia

4. Danymi zbieranymi w związku z korzystaniem ze Sklepu dane podawane przez Nabywcę przy wypełnianiu formularzu „Formularz zamówienia” (to jest imię i nazwisko, adres, telefon, adres poczty elektronicznej). Istnieje możliwość edycji podanych przez Nabywcę danych personalnych i adresowych.

5. Sprzedający nie będzie wykorzystywać danych osobowych w celach innych niż opisane w niniejszym regulaminie. Bez zgody Nabywcy Sprzedający nie będzie przekazywać jego danych osobowych innym podmiotom. Dane Nabywców, którzy korzystają z płatności elektronicznych podawane są jedynie agentowi rozliczeniowemu i to jedynie w takim zakresie w jakim niezbędne jest to do dokonania przez Nabywcę płatności za ich pośrednictwem. Agentem rozliczeniowym dostępnym w Sklepie jest Dotpay.pl – spółka DOTPAY S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych.

6. Po zakończeniu korzystania z usług Sklepu Sprzedający zaprzestaje przetwarzania danych osobowych wymienionych powyżej, za wyjątkiem tych danych, które są:

a) niezbędne do rozliczenia zamówienia dokonanego w Sklepie oraz dochodzeniaroszczeń z tytułu płatności;

b) niezbędne w celu badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań wyłącznie na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sklep; przy czym zgodę taką można w każdej chwili cofnąć;

c) niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania ze Sklepu;

d) dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.

7. Dane osobowe Nabywców są wykorzystywane w celu prawidłowej realizacji zamówienia, a także do analizy zachowania Nabywców na stronie www.ChlopakiNiePlaca.PL celem poprawy jakości oferowanych usług oraz dostosowania zawartości strony internetowej do potrzeb i preferencji Nabywców.

8. Dane Nabywców mogą zostać udostępnione i przekazane na żądanie uprawnionych organów państwowych w przypadkach wyraźnie wskazanych przepisami prawa.

9. Każdemu Nabywcy przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych, możliwość ich zmiany, poprawiania i usuwania.

10. Sklep wysyła do Nabywcy wiadomości e-mail, ściśle związane z jego zamówieniem (np. potwierdzenie wpłynięcia zamówienia, potwierdzenie wpłynięcia płatności, potwierdzenie wysłania produktów itp.).

11. Sklep wysyła bezpłatne wiadomości e-mail (Newsletter) tylko do Nabywców, którzy wyrazili zgodę na ich otrzymywanie. Newsletter zawiera informacje związane z ofertą oraz działalnością sklepu i nigdy nie będzie wykorzystywany do rozsyłania reklam lub informacji osób trzecich. Nabywców ma możliwość rezygnacji z Newslettera w każdym czasie.

12. Sklep internetowy www.ChlopakiNiePlaca.PL nie bierze odpowiedzialności za opinie o produktach, zamieszczane przez użytkowników sklepu w kartach produktów.

I. Polityka wykorzystywania plików cookies

1. Podczas korzystania ze Sklepu na komputerze klienta mogą być umieszczane pliki cookies (tzw. ciasteczka). Cookies to niewielkie pliki tekstowe złożone z liter i cyfr wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie klienta (najczęściej na twardym dysku). Pełnią one wyłącznie funkcje informacyjne dla Sklepu, przy czym nie gromadzą one żadnych danych

2. Klient ma możliwość zmiany ustawień przeglądarki w taki sposób, aby pliki cookies nie zapisywały się na jego komputerze, albo automatycznie usuwały w określonym czasie. Zablokowanie plików cookies może mieć wpływ na korzystanie ze Sklepu.

Załącznik nr 2 do REGULAMINU

Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posaiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas to jest sklepdziałający pod adresem: www.ChłopakiNiePłacą.PL, prowadzony przez Pracownię Synergii Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Niepodległości 245 lok. 17, telefon: +48 665223322, e-mail: biuro@chlopakinieplaca.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Możecie Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.ChłopakiNiePłacą.PL. W przypadku skorzystania z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy

Załącznik nr 3 do REGULAMINU

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Pracownia Synergii Sp. z o.o.

Al. Niepodległości 245 lok. 17, Warszawa

e-mail: biuro@chlopakinieplaca.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

– Data odbioru: _____________________________________________________________________

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów): _____________________________________________________

– Adres konsumenta(-ów): _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

– Podpis konsumenta(-ów): _____________________ Data:__________________________________  (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

(*) Niepotrzebne skreślić.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów